Registre Municipal d’entitats

Des d’aquesta secció l’Ajuntament vol adreçar-se a totes les entitats del municipi per oferir-los un espai en el qual puguin trobar tota la informació i serveis municipals relacionats amb el sector associatiu així com altres recursos d’interès per a les entitats.

Per tal de poder beneficiar-se de les mesures de foment que les administracions públiques tenen l’obligació de promoure en l’àmbit de l’associacionisme, les entitats associatives han d’estar inscrites al Registre Municipal d’ Entitats.

El Registre Municipal d’Entitats de Salt té l’objecte de permetre a l’Ajuntament el coneixement del nombre d’entitats existents a la ciutat, la seva denominació, els seus objectius i la seva representativitat a l’efecte de permetre una correcta gestió municipal de foment de l’associacionisme ciutadà.

El Registre Municipal d’Entitats inclou el registre totes les entitats del municipi. Les dades que conté són públiques i consultables per les persones interessades i el procediment d’inscripció s’inicia a sol·licitud de les entitats que ho desitgin, aportant la documentació requerida.

Formar part del Registre Municipal d’entitats de Salt és molt senzill, en aquest apartat t’indiquem els passos a seguir per poder-te constituir legalment com a entitat, el pas previ per poder-te registrar Salt.

Creació d’una entitat: les 4 fases més importants

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials, i amb caràcter temporal o indefinit. Les associacions han d’estar constituïdes legalment i comunicar la seva constitució als organismes públics corresponents.

La creació d’una entitat consta de 4 passos bàsics:

Constitució

Per crear una entitat han de reunir-se totes les persones fundadores i redactar l’acta fundacional de l’associació, document que ha de contenir la data de la reunió, l’acord de constitució de l’associació, el nom de l’entitat i la designació de la primera junta directiva. Aquesta acta anirà signada per totes les persones fundadores. Cal tenir en compte que, com a mínim, ha d’estar constituïda per 3 persones físiques o jurídiques
( http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/associacions/acta_fund_assoc.pdf ).

A continuació s’hauran de redactar els Estatuts de l’associació; és a dir, les normes per les quals es regirà l’associació. ( http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/sollicitud_ej.pdf )

Registre al Departament de Justícia de la Generalitat

El següent pas és inscriure l’entitat al Registre General d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Aquest òrgan gestiona el registre de les associacions de règim general. En queden excloses les associacions polítiques, religioses, esportives de competició oficial i professionals (sindicats i patronals), les quals tenen registres específics.
(http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/sollicitud_ej.pdf )

Per fer-ho, cal adjuntar a la sol·licitud d’inscripció la següent documentació:

– Acta fundacional (amb la data i signatura de les persones fundadores)
– DNI/NIE/Passaport de les persones fundadores
– Estatuts (datats i signats)
– Pagament de taxes

Un cop fet el procediment, la Generalitat notificarà la resolució en el termini màxim de 3 mesos. La inscripció únicament pot ésser denegada si el document no s’ajusta a les disposicions de la llei.

Més informació

Models de sol.licituds i actes fundacionals

Obtenció del NIF

Tota entitat ha de disposar d’un número d’identificació fiscal (NIF). Per obtenir un NIF, caldrà adreçar-se al Ministeri d’Hisenda amb la documentació següent:

– Còpia de la sol·licitud d’inscripció al Departament de Justícia segellada
– Còpia de l’acta fundacional
– Còpia dels estatuts

La sol·licitud de NIF provisional es pot fer immediatament després de fer la sol·licitud al Registre general d’entitats de la Generalitat de Catalunya. El NIF definitiu es demanarà un cop disposeu de la resolució de la inscripció al Registre d’Entitats, l’acta fundacional i els estatuts de l’entitat, degudament diligenciats.

Més informació:

Com demanar el NIF per primer cop
Agència Tributària

Inscripció al Registre municipal d’entitats – ALTA , MODIFICACIÓ I BAIXA

Poden sol·licitar la inscripció totes aquelles entitats sense afany de lucre, inscrites prèviament al registre de la Generalitat de Catalunya corresponent en funció de la seva tipologia o qualsevol altre registre legalment establert, que tinguin el seu domicili principal a Salt i hi desenvolupin les seves activitats. També poden inscriure’s aquelles entitats que tinguin alguna delegació al municipi.

El Reglament Orgànic Municipal obliga a les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats a notificar i adjuntar la resolució del departament de la Generalitat corresponent dels canvis de la seva representació legal o junta directiva o qualsevol modificació estatutària. L’Ajuntament farà una revisió de les dades cada 3 anys, en el supòsit que aquesta actualització de dades no es faci dins del termini previst, des de l’àrea corresponent se’ls donarà de baixa d’ofici. En aquesta actualització es demanaran: els possibles canvis de junta, el programa d’activitats anual i la memòria de l’any anterior.

La inscripció té per objecte que l’Ajuntament conegui el nombre d’entitats i organitzacions del municipi, així com les seves finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcta de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.
Per dur a terme la inscripció, heu d’emplenar la instància normalitzada per aquest tràmit i presentar-la telemàticament a través de la Seu electrònica.

La instància ha d’anar acompanyada amb els documents següents:

– Estatuts de l’associació
– Acta de constitució de l’entitat
– Número d’inscripció en el registre general d’associacions de la Generalitat
– Nom de les persones que ocupen càrrecs directius
– Domicili social
– Pressupost de l’any en curs
– Certificació del nombre de socis
– Programa d’activitats de l’any en curs
– Fotocòpia del NIF de l’entitat
– Imprès de dades bancàries degudament signat per l’entitat bancària i per la pròpia entitat (aquest document no implica l’atorgament de cap ajut o subvenció).
– Fotocòpia del DNI del representant legal de l’entitat

Tràmit d’alta al Registre Municipal d’Entitats

Si ja esteu donats d’alta i voleu modificar alguna dada de la vostra entitats, i voleu donar-vos de baixa, a continuació us adjuntem els links d’accés a les instàncies que cal presentar des de la seu electrònica de l’ajuntament.

Tràmit d’alta al Registre Municipal d’Entitats

Tràmit modificació del Registre Municipal d’Entitats

Tràmit de baixa del Registre Municipal d’Entitats de Girona

Recursos a les entitats

Informació dels ajuts, subvencions i altres tràmits que convoca l’Ajuntament per a entitats inscrites al registre municipal de Salt.

Sol·licitud de subvenció a entitats que organitzen actes festius

Certificat digital

• El certificat de signatura digital genera una firma digital que permet operar amb les administracions públiques digitalment, com per exemple: Ajuntament, Generalitat de Catalunya, Agència Tributaria Espanyola, Seguretat Social, etc.
• El president de l’entitat és qui haurà de fer la majoria dels tràmits presencialment.  Tots els passos per a l’obtenció de la signatura digital s’han de fer des del mateix ordinador i el mateix navegador (Internet Explorer o Mozilla Firefox).
• Cal tenir presents els terminis, els documents que es demanen tenen un període concret de validesa i si caduquen, cal demanar-los de nou.

La signatura digital té una validesa de 2 anys. Una vegada caduca, cal fer tot els tràmits de nou.

Com obtenir el certificat digital de l’associació